Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky a pravidlá

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sú vydané v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník")

 

SEOlight s.r.o.

IČO: 24239381

DIC: CZ24239381

Sídlo: Suchdol 220, 28502

zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 201438

Kontaktné údaje: Mgr:

e-mail: info@nakliceno.cz

telefón:724761988

web:nakliceno.cz

(ďalej len "predávajúci")

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese nakliceno.cz (ďalej len: "internetový obchod").
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Prípadné odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.

 

II.

Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných charakteristík sú uvedené pri každom jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje rokovanie o kúpnej zmluve za individuálne dohodnutých podmienok.
Všetky prezentácie tovaru v katalógu internetového obchodu majú len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode.
Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
Kupujúci objednáva tovar týmito spôsobmi:

prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. 5. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky zašle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri zadávaní objednávky. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné zo strany predávajúceho splniť, zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým mu nie je doručené oznámenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo na e-mailovej adrese predávajúceho uvedenej v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v procese objednávania, Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu tovar za takúto zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje Kupujúceho o chybe a zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu opravenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením o jej prijatí Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.

IV.

Účet zákazníka

Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci objednávať tovar. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.
Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v zákazníckom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.
Prístup do zákazníckeho účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup do svojho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať zákaznícky účet.
Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci už svoj používateľský účet nepoužíva alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

V.

Platobné podmienky a dodávka tovaru

1. Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nasledujúcimi spôsobmi:

bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2900328940/2010, vedený vo Fio banke a.s.
bezhotovostnou platobnou kartou,
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány comgate.com,
na dobierku pri dodaní tovaru,

2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho žiadnu zálohovú platbu ani inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, a to v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

8. Tovar je dodaný kupujúcemu:

na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke
prostredníctvom expedičnej kancelárie na adresu expedičnej kancelárie určenú kupujúcim,
osobným odberom v prevádzke predávajúceho.

9. Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas procesu objednávania.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu dopravy a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

12. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho.

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na doručenie, nie však skôr ako po prevzatí tovaru.

15. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Lehota na odstúpenie je 14 dní

odo dňa prevzatia tovaru,
odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy

poskytnutia služieb, ak boli poskytnuté s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané po uplynutí 30-dňovej lehoty a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho,
dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený želaniu kupujúceho alebo jeho osobe,
dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý bol kupujúcim z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,
dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal,
dodanie novín, periodík alebo časopisov,
dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
v ostatných prípadoch uvedených v článku 1837 Občianskeho zákonníka.

4. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci v lehote na odstúpenie od zmluvy zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Kupujúci zašle formulár na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú ďalšie náklady.

8. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob dodania tovaru ako najlacnejší spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, predávajúci vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania.

9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar nepoškodený, neopotrebovaný a nezašpinený a podľa možnosti v pôvodnom obale. 11. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať prípadný nárok na náhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru prijaté od Kupujúceho na základe Zmluvy do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným Kupujúcim.

 

 

VII.

Práva z chybného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim

tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

Predávajúci má povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu vyplývajúce z vadného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno tovar používať, platia ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.

3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

4. V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať

výmenu za nový tovar,
opravu tovaru,
primeranú zľavu z kúpnej ceny,
odstúpiť od zmluvy.

5. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

ak má tovar podstatnú vadu,
ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo vady po oprave,
v prípade výskytu viacerých vád tovaru.

6. Podstatným porušením zmluvy je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, ak by porušenie predvídala.

7. V prípade vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8. Ak sa odstrániteľná vada vyskytla po oprave opakovane (spravidla tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád) alebo má tovar väčší počet vád (spravidla najmenej tri vady súčasne), má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

9. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, ktoré právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požadoval opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si kupujúci včas nezvolí právo z podstatného porušenia zmluvy, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

10. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, môže kupujúci pri odstúpení od zmluvy požadovať vrátenie celej kúpnej ceny.

11. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, predávajúci nie je povinný vyhovieť nároku kupujúceho.

12.

13. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.


14. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie vady. 15. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.

15. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

16.

17. Kupujúci môže toto právo uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, inak mu ho súd nemôže priznať.

18.

19. Práva a povinnosti zmluvných strán pri právach z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

20.

 

VIII.

Dodanie

Zmluvné strany si môžu doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.
Kupujúci doručuje korešpondenciu predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje korešpondenciu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávke Kupujúceho.

 

IX.

Osobné údaje

Všetky informácie, ktoré Kupujúci poskytne pri styku s Predávajúcim, sú dôverné a ako s takými sa s nimi bude zaobchádzať. Pokiaľ Kupujúci neudelí Predávajúcemu písomný súhlas, Predávajúci nepoužije údaje Kupujúceho iným spôsobom ako na účely plnenia podľa zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú môžu byť zasielané obchodné oznámenia, keďže tento postup je povolený zákonom, pokiaľ to výslovne neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek odmietnuť jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení). E-mailová adresa sa na tento účel uchováva 3 roky po uzavretí poslednej zmluvy medzi stranami.
Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

 

 

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vo vymedzenom rozsahu.

X.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
Všetky práva k internetovej stránke Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane grafickej úpravy stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a iného obsahu a prvkov, patria Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo z jeho používania v rozpore s jeho účelom. Kupujúci nesmie pri používaní internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť jeho fungovanie, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by jemu alebo tretím osobám umožnila zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich internetový obchod alebo ich neoprávnene používať, alebo používať internetový obchod alebo jeho časť alebo softvér v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.
Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace