Zásady ochrany osobných údajov

 

 

Zásady ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť SEOlight s.r.o., IČO 24239381, so sídlom Suchdol 220, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 201438 (ďalej len "prevádzkovateľ").
Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa: Suchdol 220, 28502

e-mail:info@nakliceno.cz

telefón:724761988

 

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky:

meno a priezvisko
e-mailová adresa
poštová adresa
telefón
...

Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR,
plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

Účelom spracúvania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu ani jej plnenie zo strany prevádzkovateľa,
plnenie zákonných povinností voči štátu,
zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových činností.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 10.... rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcami osobných údajov sú osoby

podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/realizácii platieb podľa zmluvy,
poskytovanie služieb na prevádzku e-shopu (Shoptet) a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
poskytovanie marketingových služieb.

Prevádzkovateľ má v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb.

 

VI.

Spracovatelia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ale pre prevádzkovateľa môžu osobné údaje spracúvať aj nasledujúci sprostredkovatelia:

leadhub.co,
Leadhub s.r.o., IČO: 044 66 683, so sídlom Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5
prípadne iný poskytovateľ služieb a aplikácií spracovateľského softvéru, ktoré v súčasnosti správca nevyužíva.

 

 

VI.

Vaše práva

Podľa podmienok GDPR máte

právo na prístup k svojim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,
právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR,
právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov, alebo podať žalobu na súd.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe, a to najmä ochranou heslom.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a novú verziu zásad ochrany osobných údajov vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.